สภาพทางสังคม

จำนวนประชากร

ซึ่งตำบลเวียงชัยมีประชากรทั้งหมด  20  หมู่บ้าน

1. หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  ทั้งหมู่บ้าน  จำนวน  14  หมู่บ้าน

2. หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  บางส่วน  จำนวน  4  หมู่บ้าน

3. หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  จำนวน  2  หมู่บ้าน

มีครัวเรือน 3,075 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 7,645 คน  แยกเป็น  เพศชายจำนวน  3,715  คน  เพศหญิงจำนวน  3,930  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2557)

ประชากรหญิง    ในปี 2557 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 42 คนจากปี 2556

ประชากรชาย     ในปี 2557 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 41 คนจากปี 2556

จำนวนครัวเรือน ในปี 2557 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 22 ครัวเรือน