เอกสารยื่นชำระภาษีท้องถิ่น

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 แจ้งขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 23 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
2 แบบภาษ๊ีรงเรือนและที่ดิน 06 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 23 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
4 แบบภาษีป้าย 22 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
5 แจ้งยกเลิกป้าย 22 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
6 แจ้งยกเลิกประกอบกิจการ 22 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
7 แบบภาษีบำรุงท้องที่ 06 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์