ผังขั้นตอนการให้บริการ

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 01 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
2 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 01 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
3 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์