รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

download

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ปีงบประมาณ-2561-ต.ค.-60-มี.ค.-61 (1)

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ปีงบประมาณ-2561-เม.ย.-61-ก.ย.-61 (2)

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แบบรายงานการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 ไตรมาส 1)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 ไตรมาส 2)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 ไตรมาส 3)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 ไตรมาส 4)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 ไตรมาส 1)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563 ไตรมาส 2)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

งบแสดงผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ โดย งานการเงินและบัญชี

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ