ประกาศและคำสั่ง

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลสิริเวัยงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจรืต

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำลบสิริเวียงชัย เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลคำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 09 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
2 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
3 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 09 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
4 ประกาศเทศบาลคำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 18 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
5 ประกาศเทศบาลตำลบสิริเวียงชัย เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 18 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
6 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 18 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
7 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจรืต 18 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
8 แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลสิริเวัยงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
9 แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
10 คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
11 คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
12 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
13 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง 05 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
14 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
15 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
16 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
17 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
18 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
19 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
20 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
21 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
22 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 เมษายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
23 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26 เมษายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
24 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 05 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
25 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
26 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
27 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
28 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
29 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
30 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
31 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
32 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
33 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
34 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
35 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
36 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 02 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
37 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 12 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
38 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
39 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
40 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
41 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
42 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
43 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 09 มกราคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
44 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 09 มกราคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
45 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 24 มกราคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
46 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีการศึกษา 2566 26 มกราคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น