ประกาศและคำสั่ง

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลสิริเวัยงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจรืต

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำลบสิริเวียงชัย เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลคำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 09 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
2 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
3 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 09 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
4 ประกาศเทศบาลคำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 18 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
5 ประกาศเทศบาลตำลบสิริเวียงชัย เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 18 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
6 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 18 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
7 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจรืต 18 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
8 แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลสิริเวัยงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
9 แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
10 คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
11 คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
12 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น