รายงานการเงิน

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2561 22 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 61 13 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
3 ไตรมาสที่ 1 19 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
4 ไตรมาสที่ 2 19 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
5 แผนการใช้จ่ายเงินปีงบ 2563 19 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์