คู่มือบริการประชาชน

download

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดการเหตุรำคาญ

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์, เปลี่ยนแปลง, ยกเลิก

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แบบคำร้องทุกข์-ร้องเรียน

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ใบมอบอำนาจ,หนังสือยินยอม (สำหรับผู้พิการ)

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

เมื่อวันที่ โดย admin

download

หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การแจ้งถมดิน

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การแจ้งขุดดิน

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การรับชำระภาษีป้าย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก-ขอใบแทน

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การขอคัดสำเนาและขอดูข้อมูลข่าวสาร

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คู่มือประชาชน แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 คู่มือประชาชน แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 12 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
2 การขอคัดสำเนาและขอดูข้อมูลข่าวสาร 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
3 การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
4 ใบมอบอำนาจ,หนังสือยินยอม (สำหรับผู้พิการ) 03 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
5 หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 03 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 03 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
7 การให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
8 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
10 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 03 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
13 การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก-ขอใบแทน 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
14 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
15 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
16 การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
17 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
18 การควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
19 การรับชำระภาษีป้าย 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
20 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
21 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 15 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
22 การแจ้งขุดดิน 15 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
23 การแจ้งถมดิน 07 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
24 แบบคำร้องทุกข์-ร้องเรียน 03 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
25 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์, เปลี่ยนแปลง, ยกเลิก 03 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
26 คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
27 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดการเหตุรำคาญ 20 เมษายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น