คู่มือบริการประชาชน

download

คู่มือประชาชน แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน จัดซื้อ จัดจ้าง

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ร้องเรียน

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์

เมื่อวันที่ โดย admin

download

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 คู่มือประชาชน แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 12 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
2 คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 12 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
3 คู่มือปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน 05 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
4 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน จัดซื้อ จัดจ้าง 05 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
5 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ร้องเรียน 05 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
6 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 15 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
7 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 01 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์