การส่งเสริมสร้างการป้องกันการทุจริต

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562 (รอบ 6 เดือน)

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการป้องกันการรับสินบน

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 (รอบ 12 เดือน) 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาสเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ