การส่งเสริมสร้างการป้องกันการทุจริต

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562 (รอบ 6 เดือน)

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการป้องกันการรับสินบน

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ