การส่งเสริมสร้างการป้องกันการทุจริต

download

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) ของ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

เมื่อวันที่ โดย admin

download

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2565 (รอบ 12 เดือน) 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยจัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือรับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2561-2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาสเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 (รอบ 12 เดือน) 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการป้องกันการรับสินบน

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562 (รอบ 6 เดือน)

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

เมื่อวันที่ โดย งานนิติการ

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 17 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
2 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
3 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
4 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
5 ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564) 28 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
7 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562 (รอบ 6 เดือน) 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 13 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
11 มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 13 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
12 มาตรการป้องกันการรับสินบน 13 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
13 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 13 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
14 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 13 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561 28 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 28 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
17 รายงานประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
18 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 28 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 01 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2562 (รอบ 12 เดือน) 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 01 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
21 ประกาสเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 04 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
22 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 05 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
23 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2563 15 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
24 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยประจำปี พ.ศ.2563 16 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
25 ประกาศนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง 16 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
26 นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
27 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
28 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562 16 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
29 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
30 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2561-2563 01 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
31 รายงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562 20 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
32 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือรับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 13 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
33 รายงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2563 01 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
34 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยจัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
35 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2565 (รอบ 12 เดือน) 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 17 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
37 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 17 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
38 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 17 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
39 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
40 รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 05 เมษายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
41 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 05 เมษายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
42 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) ของ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 04 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น