จัดการองค์ความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งย่อมาจากคำว่า "Knowledge Management" คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดการจายอยู่ในตัวบุลคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.)


KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยเพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organiztion)

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 30 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
2 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 27 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
3 แผนจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) เทศบาลตำบลสิริเวียชัย 29 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์