การบริหารทรัพยากรบุคคล

download

รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do’s & Don’t) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ที่ 141/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย admin

download

มาตรฐานการทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่ือนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสิิรเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน พนักงานครู เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง กำหนดมาตรฐานการการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง กำหนดมาตรฐานการการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
3 ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2562 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
5 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
6 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
7 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
8 แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน พนักงานครู เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสิิรเวียงชัย 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
12 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
13 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
14 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2559 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559 12 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
16 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
17 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
18 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่ือนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
19 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
20 มาตรฐานการทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
21 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
22 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 มกราคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
23 คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ที่ 141/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
24 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do’s & Don’t) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 20 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
25 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 20 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
26 รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 05 เมษายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น