ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

download

คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

รูปภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มีอการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือการจัดทำงบประมาณ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

ลำดับ รายการ วันที่ รายละเอียด
1 คำสั่งเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 21 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
2 รูปภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 21 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
3 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ 05 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
4 คู่มีอการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 05 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
5 คู่มือการจัดทำงบประมาณ 05 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
6 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 05 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
7 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ 05 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
8 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 05 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
9 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 05 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
10 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 08 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์