ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)


ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 284 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้รับเกียรติจากท่านสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนผู้สนใจ วันแรก (16 มีค.63) จำนวน 107 คน และวันที่สอง (17 มีค.63) จำนวน 140 คน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรณ์ (โรงพยาบาลสงฆ์) ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ายหนองหล่มให้ความรู่เรื่องการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาฯ และ กศน.อำเภอเวียงชัยมาให้ความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ