ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมขยับกายสบายชีวา ด้วยผ้าขาวม้าพาสุข วันที่ 20 สิงหาคม 2562


ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2562 เปิดอ่าน 139 ครั้ง , โดย งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายประเวช  ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวิทยากร จำนวน 3 ท่าน อาจารย์เสาร์แก้ว  ปวงศรี เลขานุการคลังปัญญา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บรรยายเรืื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ อาจารย์วิชา  อะทะวงศา เจ้าพนักงานแขวงทางหลวงเชียงราย 1 บรรยาย และสาธิตการบริหารร่างกายด้วยผ้าขาวม้า และนางเรณู  ดวงเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บรรยายเรื่องโรคที่พบในผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลิต จำนวน 80 คน


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ