ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัว โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 4 มิถุนายน


ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2562 เปิดอ่าน 57 ครั้ง , โดย งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายประเวช  ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัว โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมกับสำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (สค) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายเฉิด  เมืองแก้ว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (สุขภาพดี) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุในครอบครัว จำนวน 80 คน


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ