ภาพกิจกรรม - ผลงาน

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง


ประกาศเมื่อ 03 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 144 ครั้ง , โดย งานพัฒนาชุมชน

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้รับคำร้องขอจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ซึ่งประสบปัญหามีความเป็นอยู่ลำบาก เนื่องจากชราภาพมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียว ขอรับการช่วยเหลือ งานพัฒนาชุมชน จึงลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ