ภาพกิจกรรม - ผลงาน

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 เปิดอ่าน 89 ครั้ง , โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ลงพื้นที่ตรวจผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ จำนวน 2 โครงการได้แก่ โครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บของประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านด้ายพัฒนา และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไชยเจริญ