ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการกำจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยสูง


ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 292 ครั้ง , โดย งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินโครงการกำจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยสูง โดยความร่วมมือของจังหวัดเชียงราย องค์บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์กรภาคเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้มอบหมายให้สำนักปลัด งานด้านสาธารณสุข และทีมงาน ดำเนินการขนส่งขยะอันตรายส่ง ณ อบจ.เชียงราย


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ