ภาพกิจกรรม - ผลงาน

ลงพื้นที่ขุดเจาะหาแหล่งน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


ประกาศเมื่อ 14 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 153 ครั้ง , โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เนื่องจากปีนี้ได้เกิดปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้แก่บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ทางอำเภอโดยนายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย ได้แจ้งให้ อปท.นำรถบรรทุกน้ำเพื่อสนับสนุนน้ำในการอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลเวียงชัย เทศบาลตำบลดอนศิลา เทศบาลตำบลเมืองชุม และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 นายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย พร้อมด้วยประธานสภาอนุชัย ศรีสม ,ปลัดดุสิต ประภาเลิศ ,ผอ.กองช่าง นายจิรยุทธ กันทาสุวรรณ และตัวแทนจากทางอำเภอเวียงชัย ได้ลงพื้นที่เพื่อขุดเจาะหาแหล่งน้ำ เพือแก้ไขให้กับประชาชน


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ