สำนักปลัดเทศบาล

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2561 เปิดอ่าน 4 ,โดย

วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่ง นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย โดยนายพีรพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอ นายประเวช ราชชมภู นายก ทต.สิริเวียงชัยให้การต้อนรับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และ NBT เข้าทำข่าวประชาสัมพันธ์การให้บริการกับ ประชาชนที่นำ สุนัข แมว เข้ารับบริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ.เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

news

26 มิถุนายน วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย admin

news

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

news

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมงานจัดเก็บฯ กองคลัง รับชำระภาษี – ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

news

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย admin

news

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย admin

news

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง โดย admin