สำนักปลัดเทศบาล

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2561 เปิดอ่าน 282 ,โดย

วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่ง นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย โดยนายพีรพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอ นายประเวช ราชชมภู นายก ทต.สิริเวียงชัยให้การต้อนรับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และ NBT เข้าทำข่าวประชาสัมพันธ์การให้บริการกับ ประชาชนที่นำ สุนัข แมว เข้ารับบริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ.เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

แผนแม่บท-ICT-ทต.สิริเวียงชัย 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย admin

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เวรยามรักษาการณ์ และการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย งานธุรการ

ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 52 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 38 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน