สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่


ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 30 ,โดย

วันที่  18  มีนาคม  2562  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ  ในบริเวณเทศบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านด้านหนองหล่ม  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการฉีดพ่นละออนน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 56 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (แรงงาน) เพื่อเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 42 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การออกบริการเคลื่อนที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระภาษีฯ และค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 54 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้