สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่


ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2562 เปิดอ่าน 135 ,โดย

วันที่  18  มีนาคม  2562  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ  ในบริเวณเทศบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านด้านหนองหล่ม  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการฉีดพ่นละออนน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

แผนแม่บท-ICT-ทต.สิริเวียงชัย 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย admin

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เวรยามรักษาการณ์ และการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 45 ครั้ง โดย งานธุรการ

ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 66 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน