สำนักปลัดเทศบาล

การประชุมระดมความคิด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2566 - 2570) โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 89 ,โดย

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.65   เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย   ได้มีการจัดการประชุมระดมความคิด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2566 - 2570) โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้องถิ่น ท้องที่ สถาบันการศึกษา(ม.ราชภัฎเชียงราย) โดยมีการดำเนินการประชุมและระดมความคิดในบริบทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนความคิดแนวทางที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ให้เกิดศักยภาพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีคุณค่าพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในโอกาสต่อไป

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ทุกหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 58 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 77 ครั้ง โดย admin

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 56 ครั้ง โดย admin

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 86 ครั้ง โดย admin

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น