สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กรณีวาตภัย


ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 3 ,โดย

11 พ.ค.2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้แจกกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรณีวาตภัย เหตุเกิดเมื่อเย็นของวันที่ 10 พ.ค.2561 เวลาประมาณ 17.30 ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หมู่บ้าน 104 ครัวเรือน ได้แก่ ม.2 บ้านร่องบัวลอย/ ม.6 บ้านปง /ม.12บ้านใหม่โพธิ์งาม /ม.16 บ้านหนองหลวง

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

news

26 มิถุนายน วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย admin

news

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

news

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมงานจัดเก็บฯ กองคลัง รับชำระภาษี – ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

news

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย admin

news

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย admin

news

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง โดย admin