สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กรณีวาตภัย


ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 68 ,โดย

11 พ.ค.2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้แจกกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรณีวาตภัย เหตุเกิดเมื่อเย็นของวันที่ 10 พ.ค.2561 เวลาประมาณ 17.30 ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หมู่บ้าน 104 ครัวเรือน ได้แก่ ม.2 บ้านร่องบัวลอย/ ม.6 บ้านปง /ม.12บ้านใหม่โพธิ์งาม /ม.16 บ้านหนองหลวง

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

แผนแม่บท-ICT-ทต.สิริเวียงชัย 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย admin

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เวรยามรักษาการณ์ และการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย งานธุรการ

ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 52 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 38 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน