สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย


ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 58 ,โดย

**ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต**

เด็กเยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้ ดอยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่่ง  และคนพิการ  ที่ต้องการให้เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือ  โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล

เอกสารที่ต้องแนบ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ

 

**ด้านสาธารณภัย**

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่  สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เอกสารที่ต้องแนบ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ

 

**ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ**

หากเกิดโรคติดต่อในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่  สำนักปลัดเทศบาล  (งานสาธารณสุข)

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

แผนแม่บท-ICT-ทต.สิริเวียงชัย 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เวรยามรักษาการณ์ และการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 35 ครั้ง โดย งานธุรการ

ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 57 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 42 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน