สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย


ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 3 ,โดย

**ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต**

เด็กเยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้ ดอยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่่ง  และคนพิการ  ที่ต้องการให้เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือ  โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล

เอกสารที่ต้องแนบ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ

 

**ด้านสาธารณภัย**

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่  สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เอกสารที่ต้องแนบ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ

 

**ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ**

หากเกิดโรคติดต่อในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่  สำนักปลัดเทศบาล  (งานสาธารณสุข)

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

news

26 มิถุนายน วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย admin

news

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

news

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมงานจัดเก็บฯ กองคลัง รับชำระภาษี – ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

news

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย admin

news

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย admin

news

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง โดย admin