สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย


ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน 10 ,โดย

**ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต**

เด็กเยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้ ดอยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่่ง  และคนพิการ  ที่ต้องการให้เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือ  โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล

เอกสารที่ต้องแนบ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ

 

**ด้านสาธารณภัย**

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่  สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เอกสารที่ต้องแนบ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ

 

**ด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ**

หากเกิดโรคติดต่อในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่  สำนักปลัดเทศบาล  (งานสาธารณสุข)

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

โครงการณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงงานประเพณีและวันสำคัญ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 54 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย admin

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานธุรการ