สำนักปลัดเทศบาล

“โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพะเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562


ประกาศเมื่อ 28 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 82 ,โดย

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพะเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศในตรีตำบลสิริเวียงชัย สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเวียงชัย และตำบลดอนศิลา ประชาชนจิตอาสา และ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 6 บ้านปง ตำบลเเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

 

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานบริหารงานทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ( รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

แจ้งประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (รถสูบส้วม)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 30 ครั้ง โดย งานธุรการ

รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 32 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน