สำนักปลัดเทศบาล

“โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพะเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562


ประกาศเมื่อ 28 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 23 ,โดย

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพะเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศในตรีตำบลสิริเวียงชัย สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเวียงชัย และตำบลดอนศิลา ประชาชนจิตอาสา และ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 6 บ้านปง ตำบลเเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

 

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 43 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 82 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 44 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (แรงงาน) เพื่อเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 62 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 57 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน