สำนักปลัดเทศบาล

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561


ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน 7 ,โดย

วันที่ 29 มกราคม 2561 นายกประเวช ราชชมภู ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และผู้สนใจ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรณ์ สอนการทำ cpr(การปั๊มหัวใจ) และทีมวิทยากรจาก ฝ่ายป้องกันฯ อบจ.เชียงราย ได้ซ้อมแผนเหตุเกิดแผ่นดินไหว และเกิดเพลิงไหม้

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

news

26 มิถุนายน วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย admin

news

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย admin

news

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมงานจัดเก็บฯ กองคลัง รับชำระภาษี – ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย admin

news

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย admin

news

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย admin

news

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย admin