สำนักปลัดเทศบาล

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561


ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน 22 ,โดย

วันที่ 29 มกราคม 2561 นายกประเวช ราชชมภู ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และผู้สนใจ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรณ์ สอนการทำ cpr(การปั๊มหัวใจ) และทีมวิทยากรจาก ฝ่ายป้องกันฯ อบจ.เชียงราย ได้ซ้อมแผนเหตุเกิดแผ่นดินไหว และเกิดเพลิงไหม้

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 0 ครั้ง โดย admin

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานธุรการ

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของทต.สิริเวียงชัย ปีงบประมาณพ.ศ.2561 ตามลิ้งค์นี้ค่ะhttps://itas.nacc.go.th/go/iit/c4jmf1

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานนิติการ

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยออกบริการรับขำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 77 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 -2563)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่