สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ 14 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ


ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 5 ,โดย

การเตรียมความพร้อมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยในห้วงระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 61 – 3 กรกฏาคม 61 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จะได้ดำเนินการตามโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ 14 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ดังนี้
1.แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ทั้งภายในอาคารบ้านเรือน รวมถึงภูมิทัศน์ภายนอก เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งพักยุง ก่อนถึงกำหนดวันพ่นหมอกควัน เพื่อประสิทธภาพสูงสุด
2.ขอความร่วมมือทีม อสม. แต่ละหมู่บ้าน เตรียมคนพ่นหมอกควัน และเตรียมแกลลอนน้ำมันเปล่า เพื่อนำมารับน้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำยาแล้ว และน้ำมันเบนซิน ที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้
กรณีมีข้อซักถาม ติดต่อได้ที่ 0846125809 นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

news

26 มิถุนายน วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย admin

news

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

news

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมงานจัดเก็บฯ กองคลัง รับชำระภาษี – ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

news

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย admin

news

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย admin

news

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง โดย admin