สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ 14 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ


ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน 122 ,โดย

การเตรียมความพร้อมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยในห้วงระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 61 – 3 กรกฏาคม 61 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จะได้ดำเนินการตามโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ 14 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ดังนี้
1.แจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ทั้งภายในอาคารบ้านเรือน รวมถึงภูมิทัศน์ภายนอก เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และทำลายแหล่งพักยุง ก่อนถึงกำหนดวันพ่นหมอกควัน เพื่อประสิทธภาพสูงสุด
2.ขอความร่วมมือทีม อสม. แต่ละหมู่บ้าน เตรียมคนพ่นหมอกควัน และเตรียมแกลลอนน้ำมันเปล่า เพื่อนำมารับน้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำยาแล้ว และน้ำมันเบนซิน ที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้
กรณีมีข้อซักถาม ติดต่อได้ที่ 0846125809 นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

แผนแม่บท-ICT-ทต.สิริเวียงชัย 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เวรยามรักษาการณ์ และการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 35 ครั้ง โดย งานธุรการ

ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 57 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 42 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน