สำนักปลัดเทศบาล

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีกลาง


ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 104 ,โดย

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563

*************************************************************************

            ด้วย กรมบัญชีกลาง ร่วมมือกับองค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อมโยงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Wefale) -ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินโดยตรงให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิ ซึ่งจะโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีโดยตรงให้กับผู้มีสิทธิ/ผู้รับมอบอำนาจ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใด ในวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

**หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ไม่ได้รับการโอนเงิน กรุณาติดต่อได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย โทร 053-663094 ต่อ 114 เพื่อตรวจสอบข้อมูล และโอนเงินตกเบิกในเดือนถัดไป โดยกรมบัญชีกลางต่อไป

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

แผนแม่บท-ICT-ทต.สิริเวียงชัย 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เวรยามรักษาการณ์ และการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 32 ครั้ง โดย งานธุรการ

ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 55 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 40 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน