สำนักปลัดเทศบาล

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีกลาง


ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2563 เปิดอ่าน 47 ,โดย

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563

*************************************************************************

            ด้วย กรมบัญชีกลาง ร่วมมือกับองค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อมโยงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Wefale) -ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินโดยตรงให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิ ซึ่งจะโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีโดยตรงให้กับผู้มีสิทธิ/ผู้รับมอบอำนาจ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใด ในวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

**หมายเหตุ : หากผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ไม่ได้รับการโอนเงิน กรุณาติดต่อได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย โทร 053-663094 ต่อ 114 เพื่อตรวจสอบข้อมูล และโอนเงินตกเบิกในเดือนถัดไป โดยกรมบัญชีกลางต่อไป

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในสำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานบริหารงานทั่วไป

แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 75 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 118 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวชนสตรี และเยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 50

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 60 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 86 ครั้ง โดย งานบริหารงานทั่วไป