ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)


ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 3107 เปิดอ่าน 281 ,โดย

อื่น ๆ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยจัดซื้อหินคลุกเกรด B จำนวน ๔๔ ลบ.ม. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ำท่วมขังทำให้สัญจรไปมาลำบาก จำนวน ๓ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้แก่ หมู่ที

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 13 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 30 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ พวง ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ คกล ๒๒๒ ชร. พ่วงข้างล้อเข็นตัดหญ้า เลขครุภัณฑ์ ๖๓๒-๖๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑๐ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 14 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ