สำนักปลัดเทศบาล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน


ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 68 ,โดย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2562-2564) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 59 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 50 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง โดย งานนิติการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 53 ครั้ง โดย admin

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 46 ครั้ง โดย งานธุรการ