สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)


ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 51 ,โดย

ชำระภาษีผ่านช่องทางดังนี้

1.ชำระผ่าน ATM

2.ชำระผ่าน Internet Banking

3.ชำระผ่าน Mobil Banking ของธนาคารที่เข้าร่วมบริการชำระบิลข้ามจังหวัด(Cross Bank Bill Payment)

4.ชำระที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)ทุกสาขา

5.ตั๋วแลกเงิน, แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย \"เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย\"

6.ธนาณัติ สั่งจ่าย \"เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย\" (ปณ.เวียงชัย)

7.ชำระที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ด้วยเงินสด (งานพัฒนารายได้ กองคลัง)

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 59 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 68 ครั้ง โดย งานธุรการ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง โดย งานนิติการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 53 ครั้ง โดย admin

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 46 ครั้ง โดย งานธุรการ