ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดกล่อง) กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี


ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 9 ,โดย

อื่น ๆ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 149 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างเหมาซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓, ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๔, ๔๒๐-๖๐-๐๐๐๑ และ ๔๒๐-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๔ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างแรงงานเพื่อดูแลสวนสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) นายเรือง ธะนะด้วง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อล้อวัดระยะทาง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจเส้นทางและงานก่อสร้างของกองช่าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างแรงงานเพื่อดูแลสวนสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) นายสมชาย วงค์เคียน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ