สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยออกบริการรับขำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2561 เปิดอ่าน 78 ,โดย

งานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ให้มาติดต่อรับบริการได้ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน ตามวัน เวลาที่แจ้งในตารางที่แจ้งมาพร้อมนี้ 

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย admin

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานธุรการ

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของทต.สิริเวียงชัย ปีงบประมาณพ.ศ.2561 ตามลิ้งค์นี้ค่ะhttps://itas.nacc.go.th/go/iit/c4jmf1

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานนิติการ

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 -2563)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่