สำนักปลัดเทศบาล

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน กรุณาคลิ๊ก https://opdc.csn.cx/


ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 126 ,โดย

https://opdc.csn.cx/

 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้อนุญาตตามกฎหมายจัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ยื่น รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าวจะปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นขอใบอนุญาตในเรื่องนั้น ๆ และมีการเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าดูคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสะดวกของประชาชนในการติดต่อราชการเว็บไซต์ info.go.th