ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 13 รายการ


ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 3107 เปิดอ่าน 30 ,โดย

อื่น ๆ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยจัดซื้อหินคลุกเกรด B จำนวน ๔๔ ลบ.ม. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ำท่วมขังทำให้สัญจรไปมาลำบาก จำนวน ๓ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้แก่ หมู่ที

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 280 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ พวง ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ คกล ๒๒๒ ชร. พ่วงข้างล้อเข็นตัดหญ้า เลขครุภัณฑ์ ๖๓๒-๖๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑๐ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 14 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ