สำนักปลัดเทศบาล

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ


ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 19 ,โดย

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ดำเนินการจัดโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ โดยได้จัดกิจกรรม “ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร” ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการตามมาตราการ ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ