สำนักปลัดเทศบาล

ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย


ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 332 ,โดย

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย admin

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย admin

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 35 ครั้ง โดย admin

การประชุมระดมความคิด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2566 - 2570) โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 39 ครั้ง โดย งานกองการศึกษา