ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ ชนิดโซ่ หมายเลขครุภัณฑ์ 442-58-0001 จำนวน 4 รายการ


ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 8 ,โดย

อื่น ๆ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยจัดซื้อหินคลุกเกรด B จำนวน ๔๔ ลบ.ม. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ำท่วมขังทำให้สัญจรไปมาลำบาก จำนวน ๓ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้แก่ หมู่ที

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 32 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 13 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 68 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 331 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุชุดตรวจ Antigen Test (ATK) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน ๑ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (กองการศึกษา)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานพัสดุ