ประกาศ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยจัดซื้อหินคลุกเกรด B จำนวน ๔๔ ลบ.ม. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ำท่วมขังทำให้สัญจรไปมาลำบาก จำนวน ๓ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้แก่ หมู่ที

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 13 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 30 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 280 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ พวง ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ คกล ๒๒๒ ชร. พ่วงข้างล้อเข็นตัดหญ้า เลขครุภัณฑ์ ๖๓๒-๖๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑๐ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 14 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างเหมาบริการเช่าเตาเผาขยะมูลฝอย จำนวน 1 เตา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน ๒ โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ประกาศ สขร.1 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานการสอน (ผู้ช่วยครู) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เฉพาะวันทำการ) ประจ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อดูแลสวนสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประมา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อดูแลสวนสาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประม

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๑๒๕๕ ชร และปฏิบัติงานตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๑๒๕๕ ชร และปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (วันจันทร์ -

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นาย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ มูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นาย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บ ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นายสุชาติ อินธะรักษ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ ๓ บ้านศรีเวียง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซ่อมแซมคอสะพานข้ามลำเหมือง หมู่ที่ 14 บ้านไชยปราการ ซอย 8 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู (สำนักปลัด) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อโต๊ะกลุ่มกิจกรรมสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน ๑๐ ชุด (กองการศึกษา)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (กองคลัง) จำนวน ๑๗ ชุด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint P๑๑๕w หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓-๖๐-๐๐๐๑,เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๐๓,เครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๙-๖๒-๐๐๐๓

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๗๖๔ ชร. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๐-๐๐๐๑ เนื่องจากยางล้อรถด้านหน้าซ้ายรั่ว ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๑ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในสถานศึกษาระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน ๘ รายการ ใ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กเล็กในการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๑ ป้าย ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวที่ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (กองช่าง) จำนวน ๗ ชุด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อรถลากจูง สำหรับใส่เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ส่วนควบ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คัน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาในที่สาธารณะประโยชน์ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ขนาดความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๒ เมตร จำนวน ๒ ป้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมารถแบคโฮ ขุดร่องระบายน้ำกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ แก้ไขปัญหาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ขุดร่องระบายน้ำ กำจัดวัชพืช บริเวณข้างถนนบ้านด้ายศรีเวียง หน้าบริษัท เดอเบล จำกัด หมู่ที่ ๒๐ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๑-๙๔๙๗ ชร. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดกล่อง) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อติดตั้ง ณ ห้องนายกเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๗,๔๒๐-๕๐-๐๐๐๘,๔๒๐-๕๔-๐๐๒๐,๔๒๐-๖๒-๐๐๐๒,๔๒๐-๕๔-๐๐๑๙,๔๒๐-๖๒-๐๐๐๑,๔๒๐-๕๙-๐๐๐๔,๔๒๐-๕๖-๐๐๐๑,๔๒๐-๕๙-๐๐๐๑,๔๒๐-๕๙-๐๐๐๒,๔๒

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ๓ ช่อง มีประตู สำนักปลัด จำนวน ๑ ตู้

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะอันตราย ตามโครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขนาดความกว้าง ๑ เมตร ความยาว ๑ เมตร พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑๕ ป้า

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน ๒ โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ในสำนักงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ -๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ) สำนักปลัด จำนวน 1 คัน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 25 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๗๖๔ ชร. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๐-๐๐๐๑ เนื่องจากยางล้อรถด้านหน้าซ้ายรั่ว จำนวน ๑ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 45 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๑๒๕๕ ชร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 12 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) เสื้อคลุมกันฝน สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๗ ผืน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 50 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยจัดซื้อชุดปกป้องร่างกาย ๓ เอ็ม รุ่น ๔๕๔๕ (ใช้แล้วทิ้ง) จำนวน ๗ ชุด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นซ์เตอร์ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓-๖๓-๐๐๐๖ จำนวน ๑ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 34 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 12 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์และพันธุ์พืชผัก ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ รายการ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์และพันธุ์พืชผัก ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยจัดซื้อบล๊อคคอนกรีต จำนวน ๑ รายการ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 30 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายสมเกียรติ เผ่าคำ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด ไซพาส ๒๕๐ อีซี (เวท) ๑ ลิตร (ไซเปอร์เมทริน) จำนวน ๑ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 60 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาจัดทำผังองค์กรกรอบอะคิลิคและกรอบไม้บอร์ดเวที พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๐ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 23 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๙ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) จำนวน 6 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้อวัสดุการศึกษา กองการศึกษา จำนวน 2 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการแม่สอนลูกทำขนม จำนวน 1 ป้าย ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุประกอบการดำเนินตามโครงการแม่สอนลูกทำขนมไทย จำนวน ๑๗ รายการ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 59 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำแผ่นป้ายสติกเกอร์กันน้ำ PVC สำหรับติดหน้าบ้านผู้ชำระค่าขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน ๒ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก ๑๘๑๐ ชร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๓ จำนวน ๔ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ ฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า เจลสมุนไพร น้ำมันเหลืองสมุนไพรและยาหม่องสมุนไพร จำนวน ๔ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า เจลสมุนไพร น้ำมันเหลืองสมุนไพรและยาหม่องสมุนไพร ขนาดกว

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 25 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อรับผิดชอบดูแล ทำความสะอาดสำนักงาน บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 59 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (ตั้งวันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน ๒ โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านพร้อมห้องน้ำ และลาน ค.ส.ล. ม.14 บ.ไชยปราการ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 52 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศสขร.1 เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8892 ชร หมายเลขครุภุณฑ์ 001-53-0002 จำนวน 18 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 53 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาอัดผงเคมี และแก๊สแอลพีจี เพื่อใช้ในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาส สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิลตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้ายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 22 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๙ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อเก้าอี้สำนักงานหุ้มหนังพนักพิงสูง มีล้อเลื่อนเหล็กชุปโครเมี่ยม ๕ แฉก มีโช๊คปรับระดับสูงต่ำได้ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 47 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร. เรื่อง ซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่ากว้้าง ๗๕ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. มีลิ้นชักกลาง มีตู้เก็บเอกสารด้ายซ้ายมือและตู้เก็บเอกสารด้านขวามือ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมทำสบู่เหลวล้างมือ และน้ำยาล้างจาน จำนวน ๑ ป้าย ขนาดความกว้าง ๑.๒ เมตร ความยาว ๒.๕ เมตร (แนวน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 65 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมทำสบู่เหลวล้างมือ และน้ำยาล้างจาน จำนวน ๘ รายการ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ำท่วมขังทำให้สัญจรไปมาลำบาก จำนวน ๔ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้แก่ หมู่ที่ ๓ บ้านศรีเวียง, หมู่ที

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 63 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (อาคารผู้สูงอายุ) ม.๗ บ.ด้ายกู่แก้ว ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์ และสบู่เหลวล้างมือ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์ และสบู่เหลวล้างม

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์ และสบู่เหลวล้างมือ ขนาดกว้าง ๑.๒ เมตร x ความยาว ๒.๕ เมตร (แนวนอน) จำนวน ๑ ป้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนหัวเลเซอร์ เครื่องพิมพ์ Kyocera P2135 หมายเลขครุภัณฑ์ 483-59-0004 จำนวน 1 รายการ เนื่องจากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำป้าย โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขนาดกว้าง ๑.๒ เมตร ความยาว ๒.๕ เมตร (แนวนอน) จำนวน ๑ ป้าย ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาบริการในการกำจัดขนย้ายขยะมูลฝอย ณ โรงคัดแยกขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ไปกำจัดโดยวิธีที่ถูกหลักสุภาภิบาล

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 12 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดกล่อง) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2564 เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นมชนิดกล่อง) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 2 โรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ตั้งแต่วั

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (วันจันทร์ -

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายชยพล นาครอง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายสุชาติ อินธะรักษ์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔(วันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายศตวรรษ แก้วอ้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร .1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔(วันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายวันที หมื่นจิตร

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อรับผิดชอบดูแลทำความสะอาดสำนักงาน บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อรับผิดชอบดูแลทำความสะอาดสำนักงาน บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๑๒๕๕ ชร และปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๑๒๕๕ ชร และปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ ก

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายคีรี อินธะรักษ์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร. เรื่อง ซื้อวัสดุจัดสวนตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (กองช่าง) จำนวน ๒๒ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อเทปวัดระยะ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจเส้นทางและงานก่อสร้างของกองช่างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาส สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันยาเสพติดโลก พร้อมขึงโครงไม้ ขนาดกว้าง ๑ เมตร x ยาว ๑.๒ เมตร จำนวน ๑๘ ป้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุ ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุ ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด จำนวน ๔ รายการ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลส

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างเหมาซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๓, ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๔, ๔๒๐-๖๐-๐๐๐๑ และ ๔๒๐-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๔ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย โดยวิธีเฉพาะเ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 96 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างแรงงานเพื่อดูแลสวนสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) นายเรือง ธะนะด้วง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 24 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อล้อวัดระยะทาง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจเส้นทางและงานก่อสร้างของกองช่าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 52 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๖ และ ๑๖ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ขนาดกว้าง ๑.๒ x ยาว ๒.๕ เมตร (แนวนอน) จำนวน ๑ ป้าย ในวั

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๖ และ ๑๖ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย จำนวน ๗ รายการ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างแรงงานเพื่อดูแลสวนสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) นายสมชาย วงค์เคียน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 62 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% SG ชนิดซอง PE ขนาด ๕๐ กรัม (สำนักปลัด) จำนวน ๓,๖๙๒ ซอง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 56 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงาน ปฏิบัติงานพนักงานเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือในงานเลขานุการเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานการสอน (ผู้ช่วยครู) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมการทำเทียนหอมแฟนซี และน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไล่ยุง ขนาดความกว้าง ๑.๒ เมตร ความยาว ๒.๕ เมตร

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 43 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ม.4 บ้านด้าย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 36 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 764 ชร. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 18 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 34 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดกล่อง) กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 65 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 764 ชร. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 1 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 24 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-9497 ชร หมายเลขครุภุณฑ์ 005-58-0001 จำนวน 3 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ในสำนักงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสุสานบ้านด้าย หมู่ที่ 20 บ้านด้ายพัฒนา ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดกล่อง) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๑ จำนวน ๒ โรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดกล่อง) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 จ้างเหมาโครงการเทลาน คสล.หน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สิริเวียงชัย หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 โครงการก่อสร้างถนนดินบดทับแน่น หมู่ที่ 17 (ซอย 3/1) ต่อจากถนนเดิม บ้านไชยเจริญเหนือ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 58 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล สำหรับใช้ในการทาสีรั้ว ทาสีประตูรั้ว ตีเส้นช่องจอดรถ เทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าห้องน้ำภายนอกอาคาร และซ่อมแซมพื้นห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother MFC - ๙๑๔๐ CDN (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ห้องกองการศึกษา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๐๒ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไม่สามารถทำความเย็นได้

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 39 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Brother MFC - ๙๑๔๐ CDN (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ ชุด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวของประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน ๒,๐๑๐ ตัว

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดกล่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564 เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด (ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสำหรับพื้นผิว) จำนวน ๑ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 82-2374 ชร หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0002 จำนวน 3 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 26 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ขนาดความกว้าง ๑.๒ เมตร ความยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๓ ป้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 31 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร. เรื่อง ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ในสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออุปกรณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จำนวน ๑ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 46 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออุปกรณ์การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค จำนวน ๒ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 73 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๑-๙๔๙๗ ชร. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๙ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 24 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมการทำเทียนหอมแฟนซี และน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรไล่ยุง จำนวน ๘ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการประกวดและแข่งขันตามโครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่ สรงน้ำพระสังฆาธิการ และสูมาคาราวะผู้สูงอายุ จำนวน ๒ รายการ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 30 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการคนดีศรีสิริเวียงชัย วันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 1 ป้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 61 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำป้ายโครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่ สรงน้ำพระสังฆาธิการและสูมาคาราวะผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขนาด ๑.๕ X ๓ เมตร พับขอบตอกหมุดสี่ด้าน ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำป้ายโครงการเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยสัญจรพบประชาชน ขนาดความกว้าง ๑.๒ เมตร x ความยาว ๒.๕ เมตรจำนวน ๑ ป้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลงานประเพณี และวันสำคัญ จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมขึงโครงไม้ จำนวน ๔ ป้าย ระหว่างวันที่ ๑๐ -

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 50 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุโครงการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 122 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาจัดทำพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จำนวน ๑ พาน ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 55 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการคนดีศรีสิริเวียงชัย จำนวน 10 ชุด ในวันที่ 9 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 106 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายพัสดุ, ควบคุมและดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สิน และงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูลด้านการเงิน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาส สขร. 1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในสำนักงานและการบริการนอกสถานที่ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารและบันทึกปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเข้าโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสาร และบันทึกปรับปรุงข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานรับส่งหนังสือ - รับส่งเอกสารราชการในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยและอำเภอเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงาน เพื่อรับผิดชอบดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (วันจันทร์ วันเสาร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงาน เพื่อรับผิดชอบดูแล ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (วันจันทร์ วันเสาร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ นางสาวส

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (จันทร์ - ศุกร์) นายศตวรรษ แก้วอ้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (จันทร์ ศุกร์) นายชยพล นาครอง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (วันจันทร์ วันศุกร์) นายสุชาติ อินธะรักษ์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (วันจันทร์ วันศุกร์) นายวันที หมื่นจิตร

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (วันจันทร์ วันศุกร์) นายคีรี อินธะรักษ์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (จันทร์ ศุกร์)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (จันทร์ ศุกร์) น

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดถุง) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำเดือน เมษายน 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 12 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ในสำนักงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ -๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้ออาหารเสริม (นมชนิดกล่อง) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ จำนวน ๒ โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ เม.ย.๖๔ - ๑๖ พ.ค.๖๔)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 80 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 14 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดสถานที่ และทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 16 หน่วย ในวันที่ 28 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 59 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยและนายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย (บัตรเลือกตั้ง) จำนวน 4 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 54 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดกล่อง) ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษยน 2564 - 16 พฤษภาคม 2564)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 31 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และนายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 3 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 59 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองช่าง) จำนวน 3 เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2374 ชร. หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0002 จำนวน 2 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 43 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และ นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 10 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 34 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 70 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) กองคลัง จำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองการศึกษา) จำนวน 3 เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) (กองการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ในสำนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 34 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว (กองการศึกษา) จำนวน 10 ตัว

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟป่า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ หมู่ที่ 16 จำนวน 1 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 40 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 2 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 22 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อตลับหมึกสำหรับใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และนายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 1 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และนายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 34 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 33 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๑๒๕๕ ชร ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ -๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91.7 ซม. ลึก 31 ซม. สูง 176 ซม. จำนวน 2 ตู้

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 23 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ในสำนักงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 44 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๑๒๕๕ ชร ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 23 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดถุง) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำเดือน มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดถุง) ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำเดือน มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 12 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้น 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 81.4 ซม. ลึก 45.7 ซม. สูง 183 ซม. จำนวน 3 ตู้

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (กองการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต (กองการศึกษา) จำนวน 1 ตู้

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว (กองการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และนายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 1 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำตรายางคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 8 อัน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และนายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 9 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้อรถเข็นปูนล้อคู่ จำนวน 1 คัน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 23 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. (กองการศึกษา) จำนวน 10 ตัว

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. (กองการศึกษา) จำนวน 2 ตัว

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 110 ซม. สูง 80 ซม. ลึก 40 ซม. (กองการศึกษา) จำนวน 3 ตู้

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์สำนักงานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. (กองการศึกษา) จำนวน 3 ตัว

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน 7 ชุด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษา)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รอบวัดร่องบัวลอย หมู่ที่ 2 บ้านร่อง บัวลอย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อแบบพิมพ์งานเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 6 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมหอประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (ชั้นล่าง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและหอประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องโครงการต่อเติมหอประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (ชั้นล่าง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและหอประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานการสอน (ผู้ช่วยครู) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มีนาคม 2564 (เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดถุง) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดถุง) ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) ขนาดความกว้าง ๗๕ ซม.ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. มีลิ้นชักกลาง มีตู้เก็บเอกสารด้านซ้ายมือและตู้เก็บเอกสาร ด้านขวามือ จำนวน ๔ ตัว

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหลวง บ้านปง หมู่ที่ 6 และบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องโครงการต่อเติมห้องอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (อาคารผู้สูงอายุ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 7 ห้อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0014 จำนวน 2 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ พร้อมเสารับสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 21 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 15 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 26 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) จำนวน 11 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 9 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 24 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 26 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 14 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 34 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 36 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมา จัดทำตรายางสำเร็จรูป (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งป้าย จำนวน 7 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายพัสดุ,ควบคุมและดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สิน และงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย กองคลังเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันท

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 25 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารและบันทึกปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเข้าโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย กองค

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 24 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารและบันทึกปรับปรุงข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐) และงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 34 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 36 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานรับส่งหนังสือ รับส่งเอกสารราชการในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยและอำเภอเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาค

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงาน เพื่อรับผิดชอบดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 22 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงาน เพื่อรับผิดชอบดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) ประจำปีงบประมาณ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (จันทร์ ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายศตวรรษ แก้วอ้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (จันทร์ - ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายชยพล นาครอง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายวันที หมื่นจิตร

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายสุชาติ อินธะรักษ์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายคีรี อินธะรักษ์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (จันทร์ - ศุกร์) ปร

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (จันทร์ - ศุกร

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดถุง) ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นมชนิดถุง) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ในสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูลด้านการเงิน และงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (เฉพ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 14 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลงานประเพณี และวันสำคัญ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้ จำนวน 9 ป้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 25 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ติดตั้งพร้อมโครงไม้ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๕ เมตร จำนวน ๒ ป้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 58 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดซื้อวัสดุจัดสวน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน สนง.ทต.สิริเวียงชัย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน จุดที่ 2 พื้นที่ 84 ไร่ (พระขาว)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 68 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-9497 ชร หมายเลขครุภัณฑ์ 005-58-0001 จำนวน 3 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 42 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค 1255 ชร นายเทพพิทักษ์ ทองเตจา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานพนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค 1255 ชร นายสิทธินนท์ จันทร์หน่อแก้ว

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 22 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดซื้อาหารเสริม (นมชนิดถุง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้ออาหารเสริม (นมชนิดถุง) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 2 โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองช่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนกลาง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สำนักปลัด)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ในสำนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน บริเวณซอย 5 เชื่อม ซอย 6 หมู่ที่ 14 บ้านไชยปราการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน บริเวณ ซอย 5 เชื่อม ซอย 6 หมู่ที่ 14 บ้านไชยปราการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 12 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ในสำนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง โดย งานพัสดุ