งานตรวจสอบภายใน

download

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปค-4-5

ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2563

download

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2563

download

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2563

download

นโยบายความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2562

download

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 25 กันยายน 2562

download

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2562

download

นโยบายบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2561

download

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2561

download

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2561

download

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2560

download

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2560