งานบริหารเจ้าหน้าที่

download

ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศเมื่อ 08 กรกฎาคม 2563

download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติ พนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ 08 กรกฎาคม 2563

download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน พนักงานครู

ประกาศเมื่อ 08 กรกฎาคม 2563

download

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล

ประกาศเมื่อ 08 กรกฎาคม 2563

download

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2563

download

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2563

download

คู่มือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2563

download

ประกาศรับสมัครเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2563

download

การเดินทางไปราชการ (อบรม,ประชุม) ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2563

download

การรับโอนพนักงานเทศบาล ปี พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2563

download

การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ปี พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2563

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2563

download

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-2563)

ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2563

download

ประมวลจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2563

download

สรุปการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2562

download

หลักเกณฑ์การประเมิน

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2562

download

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2562

download

ประมวลจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2562

download

การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในองค์กร

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2562

download

แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)

ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2561

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2561

download

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)

ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2561

download

ประมวลจริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2561