งานบริหารเจ้าหน้าที่

download

สรุปการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2562

download

หลักเกณฑ์การประเมิน

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2562

download

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2562

download

ประมวลจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2562

download

การพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในองค์กร

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2562

download

แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)

ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2561

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2561

download

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563)

ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2561

download

ประมวลจริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2561