ติดตามและประเมินผลแผน

download

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน