คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

download

คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน-จัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือการจัดทำงบประมาณ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ