คู่มือการปฏิบัติงาน

download

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดการเหตุรำคาญ : งานสาธารณสุข สำนักปลัด

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ โดย admin

download

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มือการจัดทำงบประมาณ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คู่มีอการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ

download

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

เมื่อวันที่ โดย งานธุรการ