คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คำขวัญประจำเทศบาล : หนองหลวงกว้างไกล สายใยลำน้ำลาว สืบสานเรื่องราว เวียงชัยนารายณ์  

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

 1. แนวทางการพัฒนาจัดหาและให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
 2. แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบคมนาคม สาธารณูปโภค อาคารสิ่งก่อสร้างและบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข

 1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 2. แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3. แนวทางการพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขสร้างจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพกายและจิตที่ดี
 5. แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมตลอดจนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

 1. แนวทางการพัฒนาการศึกษา กีฬา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตำบลให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างปกติ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนป่าชุมชน
 2. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ตลอดจนดูแลรักษา แก้ไขปัญหา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 1. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล
 2. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย

นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลศิริเวียงชัย

 

 • นโยบายเร่งด่วน

 

ข้อ 1 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  โดยชุมชน เพื่อชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยการทำบันทึกความร่วมมือกับท้องถิ่นอื่น นำขยะไปจัดการอย่างถูกวิธี

ข้อ 2 แก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำหนองหลวง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 16 และแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่  เพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง ให้กลุ่มเกษตรกรมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดปี

ข้อ 3 ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาส สะดวกรวดเร็ว เสมอภาคและประชาชนพึงพอใจสูงสุด

 

 

 • นโยบาย

 

1)  ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในการสานต่อกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบล

สิริเวียงชัย

1.2 ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการทั่วถึง

1.3 พัฒนาองค์กรต่างๆ ในเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ให้มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลสังคมไดเช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ติดเชื้อ กลุ่ม อ.ส.ม. กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเด็กและเยาวชน

1.4 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  เพื่อช่วยเหลือความเดือนร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

 

2.)  ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

2.1 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เช่นประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปี กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษาฯลฯ ของวัดราษฎร์ชุมพล, วัดศรีเวียง, วัดปงหลวง, วัดไชยเจริญ และพระธาตุเวียงฮ้อ

2.2 ดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตตำบล (ระบบWIFI ชุมชน) ในพื้นที่นำร่องภายในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยให้เป็นแหล่งค้นคว้าอย่างไร้พรมแดนของประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยว และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับประชาอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558

3)  ด้านสร้างรายได้

3.1 ด้านสร้างรายได้

3.1 อบรมและพัฒนาให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด

3.2 จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าบริเวณที่สาธารณะ บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลสิริเวียงชัย

3.3 ส่งเสริมหัตถกรรมการทำปราสาท, บ้องไฟ, พลุ   และโคมลอยของหมู่บ้านร่องบัวลอย โดยการพัฒนาฝีมือให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถส่งออกไปจำหน่ายได้ทั้งในและนอกจังหวัด       โดยครูผู้เชี่ยวชาญ และไปศึกษาดูงานในแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องหมายสินค้าเฉพาะบ้านร่องบัวลอย

3.4 ส่งเสริมกลุ่มปลาส้ม บ้านหนองหลวง โดยพัฒนากรรมวิธีผลิตอาหารจากปลาให้ถูกวิธีสะอาด ปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและเป็นของฝากนักท่องเที่ยวได้

 

4)  ด้านพัฒนาหมู่บ้าน (โครงสร้างพื้นฐาน)

4.1 ขุดลองกักเก็บน้ำ คลองและลำเหมืองสาธารณะ เพื่อใช้ในการเกษตร เช่น หนองเจ้าน้อยเจ้าแดง, หนองจอยาว, หนองป่าซาง, หนองบอยป่าก๊อ และลำเหมืองชัยสมบัติ เป็นต้น

4.2 ดำเนินการขยายงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนเพื่อการเกษตร รางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

4.3 ปรับปรุงฌาปนสถาน ศาลาประกอบพิธีการและภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของบ้านหมู่ที่ 3,   หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 20

4.4 แก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งตามแนวน้ำแม่ลาว โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่บ้านที่ 4,7,11,18 และ 20

4.5 ขยายและพัฒนาการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยออกไปที่หมู่ 6        ต.เวียงชัย โดยสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยวครบวงจร ทั้งด้านข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  สร้างจุดพักรถนักท่องเที่ยว/จุดพักรถสินค้า/จุดรักษาความปลอดภัย (อปพร)/ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน พัฒนาเกาะแม่หม้ายให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว (เจ้าแม่จำปาทอง) ฯลฯ

5.)  ด้านสาธารณสุข

5.1 ส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มต่างๆ ในการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เช่นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทุกหมู่บ้าน

5.2 ให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพของรัฐอย่างทั่วถึง

5.3 พัฒนาตลาดสดของเอกชน สะอาด ถูกสุขอนามัยให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ สะอาดปราศจากโรค

 

6)  ด้านการสนับสนุนและพัฒนาองค์กรชุมชน

6.1 โครงการอบรมเพิ่มทักษะและการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่กลุ่มองค์กร เช่น อปพร., กรรมการหมู่บ้าน(กม.), ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย(ชรบ.) ตำรวจบ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี เป็นต้น

6.2 ดำเนินการติดตั้งวงจรปิด (กล้อง CCTV) เพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

 

7)  ด้านบรรเทาสาธารณภัย

7.1 เพิ่มศักยภาพการทำงานด้านบรรเทาสาธารณสุข โดยการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงานให้เพียงพอต่อปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เช่น จัดหารถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถเอนกประสงค์ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น

7.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานอาสากู้ภัยในพื้นที่

7.3 ประสานการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรที่สี่แยกบ้านด้าย หมู่ที่ 20 ตำบลสิริเวียงชัย  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

8)  ด้านการบริหารองค์กร

การบริหารเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้และคุ้มค่า โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน

 

วิสัยทัศน์

“สิริเวียงชัยน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชน”

 

พันธกิจ

 1. สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานสามารถเชื่อมโยงระบบโลจิกติกส์ได้
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคม สาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
 4. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักสามารถสร้างรายได้ให้ประชาชน
 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค ที่ได้มาตรฐานสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. ประชาชนทุกระดับได้รับการศึกษาและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
 5. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
 6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น