web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

พัฒนาสิริเวียงชัย ใส่ใจมวลประชา สนับสนุนการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า นำพาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย admin

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย admin

โครงการคนดีศรีสิริเวียงชัย 2567

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย admin

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน 11 คน "อำเภอเวียงชัย คัพ" ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 42 ครั้ง โดย admin

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ประจำปี พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 30 ครั้ง โดย admin

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

การจัดงานตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย admin

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน ( ณ ว้นที่ 31 มีนาคม 2567)

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 ( 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แผนการดำเนินงาน - นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทสบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 - 2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทสบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 3/2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 2/2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมบดอัด สายทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ - หมู่ที่ 18 บ้านด้านท่าล้อ ตำบลเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหล่ม

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องวงจรปิด (CCTV) อาคารศาลาชมวิว (งานป้องกันฯ) และจุดเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะหนองหลวง พร้อมติดตั้ง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 39 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2567 จัดซื้อวัสดุ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอยุ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 0 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาซ่อมแซมประตู

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างเหมาจัดทำฉากกั้นห้อง PVC พร้อมติดตั้ง ภายใน ศพด.

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัสดุ

download

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 ( 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลิริเวียงชัย (แบบ 2) และแผนจัดหาพัสดุ(แบบ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - มกราคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0005 จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0002 จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง เพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๑๒๕๕ ชร ช่วยเหลือในการดับเพลิง ช่วยแหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรร

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 (เฉพาะวันทำการ)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

งานพัสดุ 2563

-- รอเพิ่มข้อมูล --
-- รอเพิ่มข้อมูล --
-- รอเพิ่มข้อมูล --
-- รอเพิ่มข้อมูล --

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย


แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 62 ครั้ง

50.41%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 22 ครั้ง

17.89%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 7 ครั้ง

5.69%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 32 ครั้ง

26.02%

บริการประชาชน

:: รอเพิ่มข้อมูล ::
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
:: รอเพิ่มข้อมูล ::

แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น