สภาพทางสังคม

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการๆ และพิจารณาถึงศักยภาพที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อน อีกทั้งจะเป็นข้อมูลเพื่อเป็นการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาให้ตรงกับเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหา  พัฒนาได้ตรงตามวิสัยทัศน์ นโยบายของรัฐบาล   นโยบายของผู้บริหารที่กำหนดได้

 

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง   เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย    ตั้งอยู่ที่  257  หมู่ที่  7   บ้านด้ายกู่แก้ว   ตำบลเวียงชัย   อำเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 7  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย  9  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 37.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   23,562.5  ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ        มีเขตติดกับตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอ  เวียงชัย

ทิศใต้           มีเขตติดต่อกับตำบลท่าสายและตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงรายและ

                             ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย

ทิศตะวันออก   มีเขตติดต่อกับตำบลดอนศิลาและตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
ทิศตะวันตก     มีเขตติดต่อกับตำบลรอบเวียง และตำบลท่าสาย  อำเภอเมืองเชียงราย

จำนวนครัวเรือนและประชาชน  จำนวน 14 หมู่บ้าน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
2 บ้านร่องบัวลอย 247 318 352 670
3 บ้านศรีเวียง 463 471 499 970
4 บ้านด้าย 199 233 250 483
5 บ้ายไชยเจริญ 242 259 265 524
6 บ้านปง 286 311 323 634
7 บ้านด้ายกู่แก้ว 167 228 214 442
11 บ้านหนองหล่ม 580 351 446 797
12 บ้านใหม่โพธิ์งาม 191 283 290 573
14 บ้านไชยปราการ 151 213 241 545
15 บ้านเด้ายจริญ 134 187 212 399
16 บ้านหนองหลวง 233 264 261 525
17 บ้านเจริญเหนือ 173 202 2536 455
18 บ้านด้ายท่าล้อ 202 257 277 534
20 บ้านด้ายพัฒนา 160 171 204 375
    3,428 3,748 4,087 7,835

 

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น