งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

download

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2567

download

เทศบัญญัติ-ทต.สิริเวียงชัย-เรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2558

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2558

download

เทศบัญญัติทต.สิริเวียงชัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 1)

ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2565

download

เทศบัญญัติทต.สิริเวียงชัย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 1)

ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2565

download

เทศบัญญัติทต.สิริเวียงชัย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2565

download

เทศบัญญัติทต.สิริเวียงชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2565

download

เทศบัญญัติทต.สิริเวียงชัย เรื่อง หลักเกณฑ์คัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2562

download

เทศบัญญัติทต.สิริเวียงชัย เรื่อง จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2562

download

เทศบัญญัติทต.สิริเวียงชัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562

download

เทศบัญญัติทต.สิริเวียงชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2558

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2558

download

เทศบัญญัติทต.สิริเวียงชัย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2558

download

เทศบัญญัติทต.สิริเวียงชัย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2558

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2558

download

เทศบัญญัติทต.สิริเวียงชัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2558

download

เทศบัญญัติทต.สิริเวียงชัย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2558

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2558

download

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย แจ้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดขยะ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2562

download

โครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น