อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

 

สำนักปลัดเทศบาล

           1. งานนิติการ
           2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
           3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

           4. งานส่งเสริมการเกษตร

           5. งานพัฒนาชุมชน
           6. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

           7. งานธุรการ
      ฝ่ายอำนวยการ

           1. งานบริหารงานทั่วไป

           2. งานการเจ้าหน้าที่


กองคลัง

           1. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
      ฝ่ายบริหารงานคลัง
           1. งานการเงินและบัญชี

           2. งานพัสดุและทรัพย์สิน

      ฝ่ายพัฒนารายได้
           1. งานพัฒนารายได้

           2. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

กองช่าง 

           1. งานเครื่องจักรกลขนาดเบา
           2. งานสาธารณูปโภค

           3. งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

           4. งานสวนสาธารณะ
           5. งานธุรการ

       ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
           1. งานวิศวกรรม

           2. งานก่อสร้าง

           3. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

กองการศึกษา

           1. งานการเจ้าหน้าที่

           2. งานการศึกษาปฐมวัย

           3. งานโรงเรียน

           4. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตราฐานหลักสูตร

           5. งานกิจการนักเรียน

           6. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

           1. งานตรวจสอบภายใน