อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

ส่วนสำนักงานปลัด 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ

1.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานสารบรรณ
– งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
– งานบริหารงานบุคคล
– งานเลือกตั้ง
– งานตรวจสอบภายใน

1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานนโยบายและแผนพัฒนา
– งานวิชาการ
– งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
– งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
– งานงบประมาณ

1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานกฎหมายและนิติกรรม
– งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
– งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
– งานระเบียบการคลัง
– งานข้อบัญญัติ อบต.

1.4 งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานเทศกิจ
– งานรักษาความสงบเรียบร้อย
– งานสนับสนุนและบริการ

1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานอำนวยการ
– งานป้องกัน
– งานช่วยเหลือฟื้นฟู
– งานกู้ภัย

1.6 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

ส่วนการคลัง 
ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของอบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

1.1 งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
– งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
– งานเก็บรักษาเงิน

1.2 งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานการบัญชี
– งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
– งานงบการเงินและงบทดรอง
– งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
– งานพัฒนารายได้
– งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
– งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

1.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
– งานพัสดุ
– งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ


ส่วนโยธา
กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

1.1 งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานก่อสร้างและบูรณะถนน
– งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
– งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
– งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
– งานวิศวกรรม
– งานประเมินราคา
– งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
– งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
– งานออกแบบ

1.3 งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
– งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
– งานระบายน้ำ
– งานจัดตกแต่งสถานที่

1.4 งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
– งานสำรวจและแผนที่
– งานวางผังพัฒนาเมือง
– งานควบคุมทางผังเมือง
– งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย