ภาพกิจกรรม - ผลงาน

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง


ประกาศเมื่อ 03 มกราคม 2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง , โดย งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 3 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้รับคำร้องขอจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 1 ราย ซึ่งประสบปัญหา มีความเป็นอยู่ลำบาก เนื่องจากชราภาพ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียว ขอรับการช่วยเหลือ งานพัฒนาชุมชน จึงลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม