ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่กา จ.พะเยา


ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 288 ครั้ง , โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายกประเวช ราชชมภู ได้เป็นประธานเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่กา จ.พะเยา ซึ่งมีผู้นำชุมชน ประชาชนผู้สนใจ ทั้ง 14 หมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีทีมวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ คือ อ.มโนชญ์ เทศอินทร์ และ คุณกันยา ถูกจิตร์


ภาพกิจกรรม - ผลงาน อื่น ๆ